Skip to Content

Department of Linguistics

Australian English: Pronunciation and Transcription

Felicity Cox

Cambridge University Press, 2012.

 

Chapter 2

Australian English Vowels

 HCE

MD

Example Word

iː

i

beat

ɪ

ɪ

bit

e

ɛ

bet

ɛə

cared

æ

æ

bat

ɐː

a

Bart

ɐ

ʌ

but

ɔ

ɒ

pot

ɔ

bought

ʊ

ʊ

put

ʉː

u

boot

ɜː

ɜ

Bert

æɪ

bait

ɑe

bite

ɔɪ

Boyd

æɔ

bout

əʉ

boat

ɪə

ɪə

beard

ə

ə

the (not ‘thee’)